Kullanıcı Sözleşmesi

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

1. Tanımlar
MODOKO : S.S. İstanbul Anadolu Yakası Doğramacılar ve Mobilyacılar Sitesi İşletme Kooperatifi
Kullanıcı: İnternet yoluyla veya mobil olarak modoko.com.tr hizmetlerine erişen, bilgilerini kullanan ve paylaşan, bu bilgilere dayalı olarak işlem yapan gerçek veya tüzel kişilerdir.
Site:  www.modoko.com.tr isimli alan adından, bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve mobil platformdaki varlığı.
Satıcı: Modoko içerisinde bulunan satıcıların kendi internet sitelerinde satışa sunduğu mal ve ürünler hakkındaki açıklayıcı bilgilerin ve satış koşullarının Site üzerinden Kullanıcı'lara liste halinde sunulmasını sağlamak amacıyla modoko.com.tr ile Satış Sözleşmesini onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişi.
modoko.com.tr Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, modoko.com.tr tarafından Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar.

2. Taraflar
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden (EK–1 Güvenlik ve Gizlilik Politikası) oluşan işbu modoko.com.tr Kullanım Sözleşmesi (bundan böyle "Kullanım Sözleşmesi" olarak anılacaktır) ile modoko.com.tr sitesine işbu Kullanım Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde modoko.com.tr hizmetlerinden yararlanan Kullanıcı'lar arasında, Kullanıcı'nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek ve 4. maddedeki şarta bağlı olarak yürürlüğe girmiştir.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Kullanım Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanım Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanım kurallarını ve Hizmet'lere ilişkin olarak modoko.com.tr tarafından açıklanan her türlü usul, kural ve beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen usul, kural ve beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Kullanıcı ve Hizmet Kullanımı Şartları
Kullanıcı, Site'nin ilgili bölümünden veya Site'deki ürünlere yorum yapmak için, üye olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Modoko tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Kullanıcı işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
5.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanım Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcı'lar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Modoko’nun kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Modoko’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3. Kullanıcı'ların Modoko tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Modoko’nun, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.4 Kullanıcı'lar, Modoko’dan yazılı onayı olmadan, Kullanım Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
5.5. Modoko, Kullanıcı'ların Site'de listelenmesine yer verilen ürün açıklamalarına ulaşmasını ve ürünlerin renk, model, cins, vasıf, nitelik ve/veya özellikleri ile ilgili sergilenmesini sağlayacaktır. Modoko, Kullanıcı'ların Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabileceği gibi ek Hizmet'ler de sunabilir. Modoko, tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalar ve/veya eklenen yeni Hizmet'ler Modoko tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Kullanıcı'lara duyurulur. Site hizmetlerinden yararlanan ve Site 'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi Modoko tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
5.6. Modoko’nun sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Modoko’nun ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Modoko ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Modoko, Kullanıcının Kullanım Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.7. Modoko, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; işbu içerikleri Kullanıcı'lar ve Site'yi kullananlar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Modoko, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
5.8. Modoko, Kullanıcı'lar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanım Sözleşmesi'ne ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Modoko tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Modoko, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.
5.9. Modoko, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
5.10. Kullanıcı'lar; Site üzerinden erişim verilen ürünlerin satışının gerçekleşeceği Satıcı'lara, Satıcı'lar tarafından satışa arz edilen ürün/ürünler ve/veya yayınlanan içerik/içeriklerden dolayı Modoko’nun, Modoko çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.11. Modoko tüketiciler için ücretsiz bir bilgi servisidir. Alışveriş öncesi sipariş edilecek ürünle ilgili geçerli bilgi her zaman için ilgili mağazadan alınmalıdır. Modoko’da verilen bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Modoko sorumlu tutulamaz.
5.12. Kullanıcı'lar; Site'ye üye olarak sitenin bilgilendirme amaçlı e-posta göndermesini kabul eder. Site'deki ürünlere yorum yazan Kullanıcı'ların e-posta adreslerinin ve/veya içeriklerinin kullanım hakkı Modoko’da saklı olup Kullanıcı, Modoko’da e-posta almayı kabul etmiş sayılmaktadır.

6. Gizlilik Politikası
Modoko’da, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Modoko’da, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanım Sözleşmesi'nde aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmaz.

7. Diğer Hükümler
7.1. Fikri Mülkiyet Hakları
a) Site'nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları (bundan böyle "Modoko’’ Telif Haklarına Tabi Çalışmalar" olarak anılacaktır.) Modoko’ya aittir ve/veya Modoko tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, Hizmet'leri, Modoko bilgilerini ve Modoko Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmet'lere erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin ve Modoko’nun uğradıkları zararları ve/veya bu zararlardan dolayı Modoko’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere, karşılamakla yükümlü olacaklardır. Kullanıcı'lar,  Modoko’nun Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
b) Modoko’nun, Hizmet'leri, bilgileri, Modoko Telif Haklarına Tabi Çalışmalar'ı, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
c) Modoko’da yer alan bütün marka ve isimlerin hakları ilgili firmalara aittir. Modoko, site içeriğini oluştururken diğer taraflara ait fikri mülkiyet haklarını gözetir ve bu tür içerikleri kullanmaz, yayınlamaz. Değişik teknik tedbirlere rağmen Site’de yayınlanan bir içerikle ilgili herhangi bir fikri mülkiyet hakkı ihlali olduğu düşünülen durumlarda modoko@modoko.com adresine adresine bilgi verilmelidir. Modoko, derhal gerekli incelemeyi ve uygun düzenlemeyi yapmayı taahhüt eder.
7.2. Sözleşme Değişiklikleri
Modoko, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanım Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanım Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. Site hizmetlerinden yararlanan ve Site'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi Modoko tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
7.3. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Modoko, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Modoko için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Modoko’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Modoko’nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
7.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
7.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu Kullanım Sözleşmesi, süresiz olarak düzenlenmiştir. Modoko herhangi bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Modoko, Kullanıcı'ların işbu Kullanım Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Modoko’nun uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır,
a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
b) Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri izinsiz olarak çoğaltması, kopyalaması, dağıtması ve işlemesi,
c) Kullanıcı'nın diğer Kullanıcı ve/veya Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya hak sahiplerinin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

8. Sorumluluk Kısıtlaması
modoko.com.tr sitesi, 5651 Sayılı Yasa gereğince içerik sağlayıcı sıfatına sahip değildir. Sitede yer alan hiçbir bilgi ve ürün Modoko  tarafından üretilmemiş ve ürün tanıtım içeriğine hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. modoko.com.tr sitesi içerisinde yer alan, fiyat, model, renk, stok bilgileri gibi ürüne ait tanıtım içerikleri ve bilgiler ürünün satışa sunulduğu mağaza tarafından umuma sunulmuş bilgiler olup, sunulan bilgiler modoko.com.tr sitesinde görüntülenmektedir. Ürünlerin bulunduğu ve yönlendirme yapılan mağazaların verdikleri hizmetlerin tüketici ve mevcut kanunlara uygunluğunu araştırmaz, sitede görüntülenen verileri Kullanıcı'lara reklam ve pazarlama amaçlı sunmaz.

Modoko "Mobilyanın Başkenti"

Yüzlerce Mağaza , Binlerce Ürün Modoko'da